Zápisky ze studijní cesty do Švýcarska

Následující text jsou moje přepsané a nijak neupravované poznámky, jak jsem je stíhal nebo spíš nestíhal zaznamenat. V textu jsou odkazy na fotky vztahující se k poznámce. Úplně dole je odkaz na album všech fotek, ovšem tam jsou fotky bez komentářů.

28.8.2019 – obecní lesy Couvet, působiště Henry Biolleye

První LHP 1890 – H. Biolley zavedl výběrné hospodaření v lesích obce Couvet, kde po kratší etapě využívání „německého“ modelu věkových tříd ještě byly zbytky struktur z dřívějšího toulavého hospodaření. Na rozdíl od lesů v údolí Emmental, kde jde o nepřetržité „selské“ hospodaření po dobu stovek let.

Změna klimatu – srážky dnes „jen“ kolem 760 mm/rok – ale již odumírají JD (asi 13 všech dospělých JD odumřela) a odumírá i BK. V posledních letech 2 až 3 suché měsíce v roce.

Předpokládá se posun DB do JD-SM-BK porostů a nutnost přechodu z výběrného na „mozaikovité“ hospodaření s využitím světlostních dřevin, jako je DB, BO nebo polostinných KL, LP ap.

Mozaikovitost ale o velikosti plošek max. 0,5 ha.

Severní svahy – jednotlivě výběrné lesy

Jižní svahy – skupinovitě výběrné lesy

V nižších polohách až mozaikovité hospodaření s velikostí „zrna“ do 0,5 ha.

Cílem je udržet v lesích co největší škálu dřevin a nejpestřejší strukturu.

Ukázka v 900 m n/m, 1350 mm srážek, 6,5 °C, hnědé vápnité půdy, JD 50, SM 25, BK 15, ost. 10. Přirozeně přibývá BK. První pokusy se síjí žaludů.

Zvěř: v každém kantonu jinak. Zde posledních 10 let společná správa lesa a zvěře. „Indikatorfläche“ pro posouzení vlivu zvěře. Vyšší stavy srnčí a kamzičí zvěře pomáhá redukovat populace rysa, ilegálně vysazeného, původem z Beskyd. Rys zde uloví více zvěře než myslivci (1 rys = 1 srnec nebo 1 kamzík za týden, moje pozn.: což značí, že je populace zvěře na rysa navyklá). Přibývá jelení zvěře.

V kantonu Neuchatel nejsou honitby, lov je provozován licenčním systémem. Licence specifické pro jednotlivé druhy zvěře. Majitel licence může lovit v celém kantonu kromě rezervací. Srnčí se loví na naháňkách a brokem.

Zásoba dříví na ukázkové ploše 1 ha: 430 m3 před zásahem, těžba 75 m3 před dvěma lety, po zásahu 360 m3. Návratná doba 8 let.

Vlastní zaměstnanci obce, důraz na zvyšování kvalifikace (trvale v týdnu 4 dny práce, 1 den vzdělávání). lesníci s sebou k vyznačování těžby berou dřevorubce. 

Kritéria těžby:

  1. zralost
  2. zdravotní stav
  3. konkurenční vztahy
  4. uvolnění obnovy
  5. podpora struktury

Tlusté dříví – odbytový problém. Vlastníci mají ekonomické problémy, ale společnost požaduje multifunkční lesy. Dotace tvoří víc jak 30 % tržeb. Význam rekreační funkce roste, ale lesy musí být také bezpečné, proto je nutno zachovat hospodaření.

Jedle „prezident“, d1,3=145 cm, výška 57 m. Nejvyšší ve Švýcarsku a možná v celé Evropě. Stále přirůstá do výšky 10-15 cm a v tloušťce 4-5 mm ročně.

Kanton Neuchatel je jediným kantonem, kde se dosud provádí průměrkování naplno.

Ukázka porostu výběrného lesa, kde se od 60. let 20. století netěžilo. Změnila se struktura směrem k převaze tlustých stromů a chybějící obnově, zkrátily se koruny, přírůst zůstal zatím stejný (stromy se „ženou“ do výšky. Zásoba narostla až na 1000 m3/ha. Co se v tomto porostu stalo a jak by se muselo nadále těžit, aby se obnovila výběrná struktura, ukazují schémata na obrázcích. Muselo by se každých 5 let odebírat 20 % zásoby, aby se po cca 60 letech obnovila výběrná struktura, ale tento výhled je nejistý. Obecně čím je lepší struktura (t.j. čím je bližší modelové křivce), tím delší může být návratná doba. Obec chce tento les vykoupit a nadále ponechat bez zásahu pro možnost srovnání.

Po ukázkách jsme měli možnost vyzkoušet si prakticky vyznačení výběrné těžby v 1ha „výukové“ ploše se záznamem do formuláře pro vyhodnocení marteloskopem. Výsledky zatím nemáme k dispozici, po obdržení je zveřejníme, samozřejmě anonymizované.

Všechny fotky z 1. dne

Kudy jsme šli

 

29.8.2019 – Emmental

Druhý den jsme přejeli do Emmentalu, údolí v kantonu Bern, kde jsou světoznámé selské výběrné lesy. První návštěva však byla ve státním lese Toppwald.

1. Typické JD-BK stanoviště, 900 m n/m, převažující JD, stále se zmlazuje. Od r. 1900 LHP a nepřetržitá řada měření. Mezi lety 2005 a 2017 byl roční přírůst 15 Silva (Sv)/ha, před r. 2005 byl menší – kolem 11 Sv. Zvýšení přírůstu neumějí spolehlivě vysvětlit.

Problémem posledních let jsou stavy zvěře, kvůli kterým přestává odrůstat dostatek JD. Obnova populace rysa dává větší naději na regulaci zvěře než snahy o zvýšení lovu, které jsou závislé na náladách veřejnosti.

Vnášení dalších dřevin s ohledem na změnu klimatu? Jde o velké téma a zdá se, že podíl listnáčů by se měl zvyšovat. Pravděpodobným vítězem klimatické změny bude DB.

Dotace? V kantonu Bern na výběrné lesy nic, na ostatní lesy dotace na plochu lesa, kde se pracuje. Také na cesty, odkorňování v lese.

Diskuse o biodiverzitě. Na ploše ukázky považují množství mrtvého dříví za malé. 

Výzvy současnosti: více listnáčů, méně zvěře, bohaté struktury, více mrtvého dříví.

Fotky

2. Porost s vysokým podílem silných stromů, zásoba 720 m3/ha. Zhruba 30 let se zde silné stromy netěžily. Chybí nárosty. Záměrem je ponechat bez těžby jako rezervaci.

Zákon nepředepisuje LHP. Státu stačí inventarizace. Holoseče zakázány zákonem. Několik směrnic k PBH. Honební právo patří státu. Kanton Bern – prodej licencí. Přikrmování zvěře není zakázáno, ale nikoho to ani nenapadne.

3. Selské lesy v Emmentalu. Průměrná velikost majetku 1-2 ha. Odborný lesní hospodář je zaměstnancem kantonu, jeho hlavní funkcí je poradenství. Rozhodnutí o hospodaření je odpovědnost vlastníka. OLH vydává povolení k těžbě, ale těžbu a prodej zajišťuje nebo provádí vlastník.

Těžba probíhá v zimě nebo alespoň mimo období zemědělských prací. V létě jenom kůrovcové stromy. 

4. Voralpen, působiště Waltera Ammona. Zásoba 450 m3/ha, 1200 m n/m. Návratná doba 10 let. Místní lesník zde působí 30 let, jeho předchůdce zde byl 40 let. Velký tlak zvěře srnčí, kamzičí a jelení způsobuje problém s obnovou jedle. Práce dělají místní zemědělci převážně v zimě. Některé stromy se kvůli šetrnější těžbě odvětvují nastojato. Těží a přibližují se pro nás nepředstavitelné dimenze. Všechno jsou stromy se zdravým oddenkem, což je dáno zřejmě také vysokou hustotou dřeva díky pomalému růstu v mládí. Na obrázku je vzdálenost mezi modrými značkami na pařezu 100 let a celkový věk stromu byl přes 200 let. Červené značky ukazují na dobu působení Ammona. Zde nám Lubor Dvořák vysvětlil Backmanův zákon. 

„Kontrollstichproben“ – inventarizační plochy. 

Pravidlo: při jednom zásahu se těží max. 30 % zásoby.

Největší „holina“ po orkánu Lothar v r. 1999

Všechny fotky

Kudy jsme šli (a jeli)

 

30.8.2019 – Grenchen

1. BK porost věk 80 let, v přestavbě s cílem dosáhnout smíšení (zde se SM) a mozaikovité struktury. Od r. 1989 velmi silné zásahy s nepravidelnou intenzitou. V r. 1994 ještě bez zmlazení. Těžba pásovým HV a pásovou vyvážečkou, dnes i „železným koněm“.

2. Semenný porost BK+KL, nejvyšší BK ve Švýcarsku. 900-1200 m n/m. V mládí velmi hustý. Chybí zde střední stromy. Zralé SM byly vytěženy. V r. 1984 velmi silný zásah. Další zásah v r. 2000 po poškození Lotharem. Při posledním zásahu vytěženo 72 m3/ha = 25 % zásoby. Cílem je zlepšení struktury a lepší smíšení = péče o dorost KL a SM (potřebují více světla. Některé KL se vyvětvují.

3. Výzkumná plocha AFI, 10 ha, v celé Evropě cca 100 ploch. Cíl – Dauerwald = trvalost lesa a těžby. Chybí střední stromy d1,3 20-40 cm. Převaha BK, méně JD, snaha o KL, SM, JD. Silné buky mají výšku až 34 m, SM 38 m. Problém u BK – nepravé jádro.

4. Selzach – obecní lesy. V r. 1996 „přehodili v hlavách výhybku“ směrem k Dauerwaldu. V r. 2018 je postihla vichřice, která jim shodila roční etát. Od té doby jen „hasí“. Porost 364 m3/ha, 21 dřevin, vše z přirozené obnovy. Srážky 1200 mm, dnes ale spíš jen 900 mm. Opuštěná lesní školka.

5. Porost SM, vtr. BO, MD, JD. Cíl – přestavba na bohatší strukturu. Probírka co 3 roky, jen v úrovni, péče o koruny. Očekávají zmlazení a zlepšení struktury.

Lubor Dvořák: „Nejdůležitější je nedělat paseky“

Všechny fotky

Kudy jsme šli a jeli


 

 Úplně všechny fotky bez komentářů